fbpx
Laden...
sluiten
Aan wie wil je doneren?
Foutmelding
Doneer aan een deelnemer
Doneer aan een team
Algemene donatie
Volgende stap
Doneren aan ColSensation
Selecteer een bedrag (in €)
  • € 5,00
  • € 10,00
  • € 15,00
  • € 20,00
  • € 50,00
€ 
20 September 2024

Reglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer, vrijwilliger of supporter zich akkoord met het reglement. Door deelname erkent de deelnemer, vrijwilliger of supporter op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting van deelname tot gevolg hebben.

1.

Algemeen

1.1 ColSensation wordt georganiseerd door Stichting Team Doelbewust. ColSensation is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is hoofdzakelijk door middel van het beklimmen van de Mont Ventoux met de fiets of (hard-)lopend, zoveel mogelijk geld in te zamelen diverse kankergerelateerde doelen.
1.2 Van individuele deelnemers wordt verwacht dat zij zich maximaal inspannen om een donatie-opbrengst van € 750,– bijeen te halen. Het donatiegeld moet minimaal 2 dagen voor de actiedag zijn afgestort.
1.3 Donatiegelden moeten afgestort worden via de donatiemodule op de website van ColSensation.
1.4 De naam ColSensation en het logo zijn beschermd. Gebruik hiervan is aan regels verbonden. Hierover is meer te lezen op de pagina Donatiewerving

2.

Inschrijven

2.1 Inschrijving voor ColSensation is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op de website van ColSensation.
2.2 Inschrijving is mogelijk als deelnemer, vrijwilliger of supporter.
2.3 Personen die jonger zijn dan 16 jaar op de actiedag van ColSensation en zich willen inschrijven als deelnemer dienen naast opgave van de inschrijfgegevens toestemming van hun ouders/verzorgers te overleggen met gebruikmaking van een volledig en ondertekende akkoordverklaring. Zonder deze akkoordverklaring is de inschrijving niet voltooid en is deelname niet mogelijk.
2.4 Het inschrijfgeld voor deelname aan ColSensation geldt voor deelnemers en supporters, niet voor vrijwilligers.
2.5 Zodra de geplande capaciteit qua inschrijvingen is bereikt, zal op volgorde van aanmeldingen een wachtlijst worden opgesteld.
2.6 Bij inschrijving verklaar je alle gevraagde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en privacy statement en akkoord te gaan met dit reglement.

3.

Uitschrijven

3.1 Uitschrijving is alleen mogelijk via het uitschrijfformulier op de website met opgave van reden.
3.2 Gemaakte kosten door de organisatie, op basis van de opgave tijdens inschrijving, worden niet gerestitueerd. Dit houdt in de praktijk in dat:
– inschrijfgeld niet wordt terugbetaald;
– bij uitschrijving na sluiting van de inschrijving van het jaar waarin ColSensation plaatsvindt, op basis van opgave bij inschrijving, de geplande reis- en verblijfkosten zijn verschuldigd.
3.3 Reeds gedane donaties blijven ten gunste van de goede doelen van ColSensation.

4.

Deelname

4.1 Deelname vindt plaats op eigen risico. De organisatie van ColSensation, Stichting Team Doelbewust, en aanverwante bedrijven/personen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevaren die verbonden zijn aan dit evenement. De ingeschrevene kan geen (letsel)schade verhalen op de organisatie.
4.2 Ingeschrevene zorgt zelf voor een adequate reis-, aansprakelijkheids- en ziektekostenverzekering.
4.3 Deelname aan ColSensation op de actiedag is alleen mogelijk voor ingeschrevenen.
4.4 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deugdelijk materieel voor de beklimming.
4.5 Deelnemers beklimmen de Mont Ventoux met de fiets of (hard-)lopend. Andere mogelijkheden om de berg te beklimmen vinden enkel plaats in overleg met en ná toestemming van de organisatie.
4.6 Deelnemers jonger dan 16 jaar op de de actiedag van ColSensation mogen niet zonder begeleiding van een volwassene per fiets afdalen. Hiertoe dient de organisatie vooraf in het bezit te zijn van een schriftelijke akkoordverklaring (zie 2.3).
4.7 Deelname aan ColSensation is pas mogelijk nadat:
– alle financiële verplichtingen zijn nagekomen;
– de medische vragenlijst bij inschrijving volledig is ingevuld. Indien de artsen van ColSensation hiertoe aanleiding zien, kan verzocht worden om een onderzoek door een sportarts te laten uitvoeren;
– deelnemers jonger dan 16 jaar op de actiedag, een volledig ingevuld en ondertekende akkoordverklaring van verzorgers/ouders hebben ingediend.
4.8 Ingeschrevenen gaan belangeloos akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film video e.d. voor promotionele doeleinden van ColSensation en Stichting Team Doelbewust en daar aan gerelateerde goede doelen.
4.9 Ingeschrevenen geven ColSensation toestemming om, waar noodzakelijk, gegevens te delen met instanties voor zover relevant voor de organisatie van het evenement (zie voor details ons privacy statement).

5.

ColSensation kleding

5.1 Ten behoeve van herkenbaarheid zijn deelnemers verplicht het ColSensation-shirt en deelnamenummer te dragen op de actiedag. Alleen dan kan gebruik gemaakt worden van de door Colsensation ter beschikking gestelde faciliteiten.
5.3 De vrijwilligers zijn verplicht de vrijwilligerskleding te dragen wanneer zij actief zijn als vrijwilligers tijdens de Colweek en actiedag.
5.4 De kleding wordt uitgereikt tijdens de laatste deelnemersbijeenkomst. De kleding wordt niet opgestuurd en niet meegenomen naar Frankrijk door de organisatie.

6.

Route

6.1 De route wordt op een openbare weg gereden/gelopen.
6.2 Alle deelnemers dienen op hun eigen weghelft te blijven.
6.3 Deelnemers volgen de aanwijzingen van de motards op.
6.4 De deelnemers, vrijwilligers en supporters gedragen zich als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. De geldende Franse verkeersregels zijn hierbij van toepassing.
6.5 Ingeschrevenen respecteren de overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid. Vuil en restafval wordt alleen in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gedeponeerd. Bij het overtreden kan dit uitsluiting betekenen voor latere edities.
6.6 Vernielingen en bekladden van bezittingen van overheid en anderen is niet toegestaan. Bij het overtreden kan dit uitsluiting betekenen voor latere edities.

7.

Veiligheid

7.1 Deelnemers, vrijwilligers en supporters waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
7.2 Het dragen van een valhelm is voor fietsers verplicht.
7.3 De maximumsnelheid voor de dalende fietser is 45 km/uur.
7.4 Ingeschrevenen mogen bij de bergposten niet op de openbare weg stilstaan. Zoek altijd een veilige plek van de weg af naast de bergpost.
7.5 Het gebruik van een volgauto is verboden. Voor het aanmoedigen van deelnemers dient te allen tijde de auto op een veilige plek, van de weg af, geparkeerd te worden.

8.

Aanwijzingen

8.1 Ingeschrevenen volgen de aanwijzingen van de organisatie, politie en andere autoriteiten op.
8.2 Alle Franse verkeersregels zijn van toepassing en worden opgevolgd.
8.3 Ingeschrevenen kunnen bij ongeoorloofd gedrag en overschrijding van het gestelde in 8.1 en 8.2 van verdere deelname worden uitgesloten.
8.4 Het advies van de arts over deelname, voorafgaand aan of tijdens de actiedag, is bindend en wordt opgevolgd.

9.

Deelnemers acties

9.1 Activiteiten die je organiseert om donatiegelden op te halen voor Team Doelbewust of onze evenementen zijn voor eigen risico en vallen niet onder onze aansprakelijkheid