Laden...
sluiten
Aan wie wil je doneren?
Foutmelding
Doneer aan een deelnemer
Doneer aan een team
Algemene donatie
Volgende stap
Doneren aan ColSensation
Selecteer een bedrag (in €)
  • € 5,00
  • € 10,00
  • € 15,00
  • € 20,00
  • € 50,00
€ 
16 September 2022

Reglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting van deelname tot gevolg hebben.

1.

Algemeen

1.1 ColSensation wordt georganiseerd door Stichting Team Doelbewust. ColSensation is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is hoofdzakelijk door middel van het beklimmen van de Mont Ventoux met de fiets of (hard-)lopend, zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestijding en regionale kankergerelateerde doelen.
1.2 Van individuele deelnemers wordt verwacht dat zij zich maximaal inspannen om een donatie-opbrengst van minimaal € 500,– bijeen te halen. Twee weken voor ColSensation zal er minimaal € 250,- afgestort moeten zijn.
1.3 Supporters die zich registreren via www.colsensation.sterke-zaak.nl en op de actiedag ouder zijn dan 16 jaar wordt gevraagd een donatie-opbrengst van € 100,– bijeen te halen.
1.4 Donatiegelden dienen afgestort te worden via de donatiemodule op de website van ColSensation.
1.5 De naam ColSensation en het logo zijn beschermd. Gebruik hiervan is aan regels verbonden. Hierover is meer te lezen op de pagina Donatiewerving

2.

Inschrijven

2.1 Inschrijving voor ColSensation is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op de website van ColSensation.
2.2 Inschrijving is mogelijk als deelnemer, vrijwilliger of supporter.
2.3 Personen die jonger zijn dan 16 jaar op de actiedag van ColSensation en zich willen inschrijven als deelnemer dienen naast opgave van de inschrijfgegevens toestemming van hun ouders/verzorgers te overleggen met gebruikmaking van een volledig en ondertekende akkoordverklaring. Zonder deze akkoordverklaring is de inschrijving niet voltooid en is deelname niet mogelijk.
2.4 Het inschrijfgeld voor deelname aan ColSensation is € 90,– per persoon.
2.5 Inschrijfgeld wordt alleen betaald door deelnemers en niet door vrijwilligers en supporters. In het inschrijfgeld is een sport-shirt en een afsluitende barbecue inbegrepen.
2.6 Zodra de geplande capaciteit qua aantal inschrijvingen is bereikt, zal op volgorde van aanmeldingen een wachtlijst worden opgesteld.
2.7 De inschrijving kan niet worden verzonden voordat deze digitaal ondertekend is. Via de digitale ondertekening, waar bij wordt verklaart alle gevraagde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en het privacy statement en akkoord gaat met het bepaalde in dit deelname reglement.

3.

Uitschrijven

3.1 Nadat is ingeschreven als deelnemer, vrijwilliger of supporter aan ColSensation is uitschrijving alleen mogelijk via het uitschrijfformulier op de website.
3.2 Uitschrijven is alleen mogelijk met onderbouwde opgave van reden. Indien voor het evenement wordt uitgeschreven worden gemaakte kosten door de organisatie, op basis van de opgave tijdens inschrijving, niet gerestitueerd. Dit houdt in de praktijk in dat:
– het betaalde inschrijfgeld niet wordt gerestitueerd;
– het in het inschrijfgeld begrepen shirt wel wordt uitgeleverd;
– reeds gedane donaties niet worden gerestitueerd en volledig aan de goede doelen worden gedoneerd;
– indien ná 1 mei van het jaar waarin ColSensation plaatsvindt wordt uitgeschreven zijn ook, op basis van opgave bij inschrijving, de geplande reis- en verblijfkosten verschuldigd.

4.

Deelname

4.1 Deelname aan ColSensation vind geheel plaats op eigen risico. ColSensation organisatie, Stichting Team Doelbewust en aanverwante bedrijven/personen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevaren die verbonden zijn aan deze reis/verblijf. Deelnemer zal geen (letsel)schade verhalen op de organisatie.
4.2 Deelnemer zorgt zelf voor een adequate reisverzekering waarin de belangrijkste onderdelen zijn verzekerd, zoals bagage, ongevallen, repatriëring, annulering en ziektekosten. Tevens heeft de deelnemer een persoonlijke ziektekostenverzekering afgesloten.
4.3 Deelname aan ColSensation op de evenementdag is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
4.4 Deelnemers verklaren dat zij voor het volbrengen van de tocht beschikken over deugdelijke fiets/materieel.
4.5 Deelnemers beklimmen de Mont Ventoux met de fiets of (hard-)lopend. Andere mogelijkheden om de berg te beklimmen vinden enkel plaats in overleg met en ná toestemming van de organisatie.”
4.6 Deelnemers jonger dan 16 jaar op de de actiedag van ColSensation mogen niet zonder begeleiding van een volwassene per fiets afdalen. Hiertoe dient de organisatie dient vooraf in het bezit te zijn van een schriftelijke verklaring, de akkoordverklaring (zie 2.3)
4.7 Deelname op de actiedag aan ColSensation is pas mogelijk nadat:
– het inschrijfgeld is betaald en andere financiële verplichtingen zijn nagekomen;
– deelnemers de medische vragenlijst bij inschrijving volledig hebben ingevuld. Indien de artsen van ColSensation hiertoe aanleiding zien, kan verzocht worden om een onderzoek door een sportarts;
– deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar op de actiedag, een volledig ingevuld en ondertekende akkoordverklaring van verzorgers/ouders aan de organisatie hebben overlegd.
4.8 Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde Stichting Team Doelbewust zonder daar een vergoeding voor te claimen.
4.9 Deelnemers geven ColSensation toestemming om waar noodzakelijk gegevens te mogen mogen delen met instanties om operationele zaken rondom het evenement te organiseren (zie voor details ons privacy statement)

5.

ColSensation kleding

5.1 Een belangrijk onderdeel van het evenement is de gelijkheid en herkenbaarheid in kleding. De deelnemers zijn verplicht het ColSensation-shirt te dragen van het deelnamejaar tijdens de beklimmingen van de Mont Ventoux op de evenementdag.
5.2 De deelnemers zijn verplicht het deelnemersnummer duidelijk zichtbaar te dragen tijdens de beklimming van de Mont Ventoux op de evenementdag.
5.3 De vrijwilligers zijn verplicht de vrijwilligerskleding te dragen wanneer zij actief zijn als vrijwilligers tijdens de Colweek en Actiedag.
5.4 De kleding zal worden uitgereikt tijdens een deelnemersbijeenkomst. De kleding wordt niet opgestuurd en niet meegenomen naar Frankrijk door de organisatie.

6.

Route

6.1 De route wordt op een openbare weg gereden/gelopen.
6.2 Deelnemers dienen op hun eigen weghelft te blijven. Dit geldt voor zowel de fietsers, als de hardlopers en wandelaars.
6.3 Deelnemers dienen de aanwijzingen van op het parcours aanwezige motards op te volgen.
6.4 De deelnemers, vrijwilligers en supporters dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. De geldende Franse verkeersregels zijn hierbij van toepassing (met uitzondering van gestelde onder pt. 6.2).
6.5 Deelnemers, vrijwilligers en supporters respecteren de overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd.
6.6 Vernielingen en bekladden van bezittingen van overheid en anderen is niet toegestaan.
6.7 Het gebruik van volgauto’s is verboden. Verzorging van deelnemers dient te geschieden op door de organisatie aangewezen parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen.
6.8 Het is niet toegestaan met auto’s van supporters of vrijwilligers stil te staan op de route cq openbare weg. Voor het aanmoedigen van deelnemers dient ten alle tijden de auto op een veilige plek van de weg af geparkeerd te worden
6.9 Vuil en restafval wordt alleen in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gedeponeerd.

7.

Veiligheid

7.1 Deelnemers, vrijwilligers en supporters waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
7.2 Het dragen van een valhelm is voor fietsers verplicht tijdens zowel de beklimming als de afdaling.
7.3 De maximum snelheid voor de dalende fietser is 45 km/uur.
7.4 Deelnemers, vrijwilligers en supporters mogen bij de bergposten niet op de openbare weg stilstaan. Zoek altijd een veilige plek van de weg af naast de bergpost.
7.5 De deelnemer, vrijwilliger of supporter dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

8.

Aanwijzingen

8.1 Deelnemers, vrijwilligers en supporters moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
8.2 Alle Franse verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd (zie ook gestelde onder pt. 6.4).
8.3 Deelnemers, vrijwilligers en supporters kunnen bij ongeoorloofd gedrag en het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
8.4 Het advies van de arts van dienst over de voortgang van deelname van een deelnemer tijdens of voorafgaand aan de actiedag is bindend en dient te worden opgevolgd.